TUGASAN MASA CUTI ting 4 SET 2


Bahagian B : Soalan Struktur


1.
Rajah berikut merujuk kepada bandar-bandar baharu yang muncul sekitar tahun 1800an-1900an.

Kemunculan Bandar-bandar
* Kuala Lumpur
*Taiping
*Seremban
(a)
Pada pendapat anda, apakah sebab utama yang membawa kepada kemunculan bandar baharu?


(ii) …………………………………………………………………………………….

                                                                                                                   (2 markah)

(b)
Senaraikan ciri-ciri utama demografi bandar baharu di Tanah Melayu.


(ii) …………………………………………………………………………………….
 (2 markah)

(c)
Ada pihak yang mengatakan bahawa pembentukan bandar baharu tidak menguntungkan orang Melayu. Buktikan kebenaran pernyataan ini.


(ii) …………………………………………………………………………………….
                                                                                                                   (3 markah)

(d)
Andaikan anda seorang pegawai perancang bandar, apakah aspek-aspek yang perlu anda pertimbangkan sebelum membentuk sebuah bandar baharu? 

(i) ……………………………………………………………………………………..

(ii) …………………………………………………………………………………….
                                                                                                                   (3 markah)

Bahagian C : Soalan Esei

1.

 Perkhidmatan sistem kewangan

sistem Perhubungan

(a)
Jelaskan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu sebelum zaman pendudukan Jepun.
(6 markah)                                

(b)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah muslihat British untuk memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu?                        
(8 markah)

(c)
Andaikan anda seorang penduduk peribumi, mengapakah kaum kerabat anda kurang mendapat perkhidmatan bank pada zaman penjajahan British?                 
(6 markah)
Comments

Popular Posts